Όροι Χρήσης

 

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και εργασίες που εκτελούνται από την M.C. Ι.Κ.Ε.

1) Εισαγωγή

Συνάπτεται σύμβαση μεταξύ ενός πελάτη (που αναφέρεται ως «Πελάτης») και της mcpc.gr (αναφέρεται ως «Εταιρεία») όταν λαμβάνεται μια παραγγελία από τον Πελάτη. Η παραγγελία μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Ως προϊόν νοείται κάθε προϊόν που παρέχεται από την εταιρεία στον πελάτη.

2) Προμήθεια

Η εταιρεία συμφωνεί να προμηθεύσει το προϊόν / τα προϊόντα στον πελάτη όπως περιγράφεται στην παραγγελία και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης.

 3) Δικαιώματα

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να μην επιβάλει κάποιους ή όλους αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει αυτό να ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της εταιρείας. Παρέχοντας στην εταιρεία μια παραγγελία, ο πελάτης αποδέχεται αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 4) Πληρωμή

Η εταιρεία θα εκδώσει απόδειξη / τιμολόγιο στον πελάτη σχετικά με τα προς παράδοση προϊόντα. Η κατοχή των αγαθών θα παραμείνει στην εταιρεία μέχρι να ληφθεί η πλήρης πληρωμή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παραγγελία.

 5) Πνευματικά δικαιώματα

Η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το πρωτότυπο υλικό της. Το πρωτότυπο υλικό περιλαμβάνει προϊόντα ή δημιουργικές παραγωγικές υπηρεσιές των βίντεο, γραφικά, soundtrack, έντυπο υλικό και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή καλλιτεχνική δημιουργία ανατέθηκε από τον πελάτη σε σχέση με την παραγγελία.

 6) Διαδικασία παραπόνων

Στην ατυχή περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την προμήθεια προϊόντων, τυχόν αμφισβητήσεις πρέπει να αναγγέλονται εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.

 7) Έξοδα

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει τον πελάτη με όλα τα επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας – με την προϋπόθεση ότι μπορεί να παράσχει στον πελάτη απόδειξη δαπανών. Όλα τα επιπλέον έξοδα θα χρεωθούν στο κόστος τους. 

 8) Εμπιστευτικότητα

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η εταιρεία θα αντιμετωπίζει τυχόν πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την προμήθευση των προϊόντων ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές.

 9) Χώρα Επίλυσης Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε συνοδευτική επιστολή, τιμολόγιο ή/και σύμβαση διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.